(FOP) Jaroslav Benka - HB - HOBBY, IČO 32869738

Levočská 2, 05801 Poprad

Sp. zn.:7K/243/2005 - 308 IČS: 7005205236 UZNESENIE ...
Dátum zverejnenia:
18.12.2017
Zverejnený v OV č.:
240/2017
Krajský súd v Košiciach
7K/243/2005, Jaroslav Benka, IČO: 32869738, Levočská 211/2, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                              Sp. zn.:7K/243/2005 - 308

                                                                                                    IČS:  7005205236                          

                                                                               UZNESENIE

 

 

        Krajský  súd  v  Košiciach v konkurznej veci  úpadcu :  Jaroslav Benka, nar. 19.3.1969, Levočská 211/2, Poprad, IČO : 32 869 738,  rozvrhom takto

 

 

                                                                       r o z h o d o l :

 

 

      Z celkovej sumy 85.223,49 eur, získanej speňažením konkurznej podstaty a získanej pri výkone funkcie správcu, sa uspokojujú:

 

1. Pohľadávky proti podstate podľa § 32 ods. 1 ZKV :

    a/ odmena a výdavky  správcu JUDr. Ivety Petejovej

         - odmena                                                                                                       13.491,67 eur

         -  výdavky                                                                                                          523,60 eur

 

    b) v priebehu konkurzného konania boli uspokojené  pohľadávky proti podstate :

  - podľa § 31 ods. 6 písm. b) ZKV :

- poštovné                                                                                                                   68,66 eur

-kancelársky potreby                                                                                              1.150,00 eur

-telekomunikačné                                                                                                      805,00 eur

-nájomné                                                                                                                1.725,00 eur

-CDCP                                                                                                                          9,96 eur

-inzercia                                                                                                                    395,79 eur

-notárske poplatky                                                                                                      77,60 eur

-bankové poplatky                                                                                                      54,10 eur

 - podľa § 31 ods. 6 písm. e) ZKV :

-znalecké                                                                                                                 465,82 eur

-účtovníctvo                                                                                                             315,97 eur

-poistné                                                                                                                      37,00 eur

 - podľa § 31 ods. 6 písm. i) ZKV :

        -poistné na zdravotné poistenie                                                                  1.858,39 eur

       - banková zrážková daň                                                                                      7,25 eur

podľa § 31 ods. 6 písm. k) ZKV :

      - náklady na úschovu písomností                                                                13.085,04 eur

                                        

c/ súdny poplatok za konkurzné konanie                                                            1.022,68 eur

2.   Pohľadávky oddelených veriteľov podľa § 28 ZKV - uspokojujú sa :

             - ver. č. 2 -  Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodne Daňový  úrad Poprad)                                                                                   50.129,96 eur

 

3.  Pohľadávky veriteľov I. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZKV -  nebudú uspokojení :

- ver. č. 2 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava (pôvodne Daňový  úrad Poprad)            - v neuspokojenej časti z oddeleného plnenia

- ver. č. 3-  Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava (pôvodne Sociálna poisťovňa Poprad)

- ver. č. 4 - Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava (pôvodne VšZP, a.s., Bratislava

 

4.   Pohľadávky veriteľov  II. triedy podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZKV -

      - neboli uplatnené

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na Krajský súd v Košiciach.  V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania podľa § 127 Civilného sporového poriadku uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).

 

 

 

V Košiciach dňa 25. novembra 2017

                                                                                                JUDr. Drahomíra Brixiová

                                      predseda senátu