(PO) KTO SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35800470

Hodruša - Hámre 314, 96661 Hodruša - Hámre

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87 BANSK...
Dátum zverejnenia:
18.12.2017
Zverejnený v OV č.:
240/2017
Krajský súd v Banskej Bystrici
55K/4/2003, KTO SLOVAKIA, s.r.o. "v konkurze", IČO: 35800470, Hodruša - Hámre 314 , Hodruša - Hámre,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

KRAJSKÝ SÚD, SKUTECKÉHO 7, 974 87  BANSKÁ  BYSTRICA 1

oddelenie obchodného súdnictva

 

U p o v e d o m e n i e

o konečnej správe o speňažení majetku z podstaty

a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov konkurznej podstaty

 

V konkurznej veci úpadcu: KTO SLOVAKIA, s.r.o.  "v konkurze",  so sídlom 966 61 Hodruša – Hámre 314, IČO: 35 800 470, sp.zn. 55K/4/2003

správca konkurznej podstaty: JUDr. Alena Balážová, Framborská 58, 010 01 Žilina

 

                Krajský súd upovedomuje konkurzných veriteľov a úpadcu, že správca konkurznej podstaty predložil súdu konečnú správu o speňažení majetku z podstaty a o vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcov (ďalej len „konečná správa“) zo dňa 6. decembra 2017, doručenú súdu dňa 11. decembra  2017.

                Správa bude vyvesená na úradnej tabuli konkurzného súdu dňa 20.  decembra 2017.

Poučenie: Konkurzní veritelia a úpadca, môžu do 15 dní odo dňa, kedy bola správa vyvesená na úradnej tabuli súdu, podať proti nej námietky na tunajší súd (ust. § 29  ods. 3 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení zmien a doplnkov).

                         Účastníci a ich zástupcovia majú právo nazerať do súdneho spisu a robiť si z neho výpisy a odpisy, ak sú na to vážne dôvody a oprávnené záujmy účastníkov tým nemôžu byť dotknuté (ust. § 97 ods. 1 Civilného sporového poriadku).

V Banskej Bystrici dňa 13. decembra  2017

 

                                                                                  JUDr. Alena Križanová

                                                                                                           sudkyňa