(PO) Specialist s.r.o., IČO 45987921

Saratovská 3, 84102 Bratislava

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
21.12.2017
Zverejnený v OV č.:
243/2017
Dlžník/Úpadca:
Specialist s.r.o. IČO 45987921, , Saratovská 3, 84102 Bratislava ,
Správca:
Ing. Anna Bružeňáková , Jesenná 4, 82109 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8K/51/2016
Spisová značka správcu:
8K/51/2016/S1450
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Text:

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty.

Správca konkurznej podstaty v konkurze na majetok úpadcu Specialist s.r.o., so sídlom Saratovská 3, 841 02 Bratislava, IČO: 45 987 921, v zmysle § 96 ods. 2  zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty veriteľa Consumer Finance Holding, a.s., ICO: 35923130, Hlavné námestie 12, 06001 Kežmarok.

V zmysle § 96 ods. 3 ZKR Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu č. 8K/51/2016/S1450 a je možné doň nahliadať po predchádzajúcom objednaní e-mailom na: abruzenakova@gmail.com v úradných hodinách v sídle správcu.

V Bratislave, dňa 18.12.2017.

Ing. Anna Bružeňáková, správca