(FO) Budová Anna (24.04.1972)

Cintorínska 135, 96801 Nová Baňa

I. O d d l ž u j e dlžníka Anna Budová (predtým Szolgayová...
Dátum vydania:
18.1.2018
Dátum zverejnenia:
25.01.2018
Zverejnený v OV č.:
18/2018
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
31NcKR/8/2012
ICS:
4112237541
Vydal:
Mgr. Marek Janigloš
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Anna Szolgayová , Cintorínska 29, 96801 Nová Baňa,
Navrhovatelia:
Anna Szolgayová , Cintorínska 29, 96801 Nová Baňa,
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra v právnej veci povoleného oddlženia dlžníka : Anna Budová (predtým Szolgayová), nar. 24.4.1972, bytom Cintorínska 135/29, 968 01 Nová Baňa, ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava, o oddlžení, takto
Rozhodnutie:
I. O d d l ž u j e dlžníka Anna Budová (predtým Szolgayová), nar. 24.4.1972, Cintorínska 135/29, 968 01 Nová Baňa. II. P r i z n á v a správcovi - Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava odmenu v konaní o oddlžení vo výške 331,94 eur za prvý skúšobný rok.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: