Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/1/2018

(FO) Hangurbadžo Igor (16.06.1958)

Matejovské nám. 1514, 05951 Poprad

u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnost...
Dátum vydania:
22.1.2018
Dátum zverejnenia:
26.01.2018
Zverejnený v OV č.:
19/2018
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdK/1/2018
ICS:
8118200002
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Igor Hangurbadžo IČO 40327809, , Matejovské nám. 1514/17, 05951 Poprad, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Igor Hangurbadžo IČO 40327809, , Matejovské nám. 1514/17, 05951 Poprad, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Igor Hangurbadžo, nar.: 16.06.1958, trvale bytom Matejovské námestie 1514/7, 059 51 Poprad - Matejovce, správcom ktorého je Mgr. Adrián Fabian, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, takto
Rozhodnutie:
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu Mgr. Adriána Fabiana, so sídlom kancelárie Tkáčska 2, 080 01 Prešov, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 04.01.2018 na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 6/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: