Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 28R/4/2010

(PO) VENGE s.r.o. v konkurze, IČO 36815292

Hollého 1925/18, 02001 Púchov

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Dátum zverejnenia:
06.02.2018
Zverejnený v OV č.:
26/2018
Dlžník:
VENGE, s.r.o. v konkurze IČO 36815292, , Hollého 1925/18, 020 01 Púchov,
Správca:
, Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava,
Spisová značka súdu:
28R/4/2010
Spisová značka správcu:
28R/4/2010 S1169
Druh:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty
Text:

V konkurznej veci úpadcu VENGE s.r.o. v konkurze, so sídlom Hollého 1925/18, 020 01 Púchov, IČO: 36 815 292, vedenej na Okresnom súde Nitra, pod sp. zn. 28R/4/2010, správca úpadcu BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO: 36 669 415, v súlade s ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty veriteľa Blackside, a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48 191 515 a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh z predmetnej oddelenej podstaty.

Poučenie (§ 96 ods. 3 a ods. 4 ZKR):

Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako v rozsahu určenom správcom.

Termín na nahliadnutie do zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate možno dohodnúť e-mailom na: office@bankruptcy.sk.

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca