(PO) BAUTECH, spol. s r. o., IČO 17324971

Kutlíkova 17, 85250 Bratislava

Súd návrh na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu...
Dátum vydania:
5.2.2018
Dátum zverejnenia:
13.02.2018
Zverejnený v OV č.:
31/2018
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
6K/50/2014
ICS:
1114224686
Vydal:
Mgr. Angela Balázsová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
JUDr. Marek Benko Slovenská republika BAUTECH, spol. s r.o. IČO 17324971, , Kutlíkova 17, 85250 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BAUTECH, spol. s r.o., so sídlom Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, IČO: 17 324 971, správcom ktorého je: JUDr. Marek Benko LL.M., so sídlom kancelárie Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1478, o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Rozhodnutie:
Súd návrh na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, správcu: JUDr. Marek Benko LL.M., so sídlom kancelárie Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S1478, zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (198 ods. 1 ZKR).
Oznam: