Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/357/2017

(FO) Koštová Melánia (18.06.1969)

Poronda 37/6 , 91701 Zavar

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
06.03.2018
Zverejnený v OV č.:
46/2018
Dlžník:
Melánia Koštová IČO 18.06.1969, , Poronda 37/6, 91701 Zavar,
Správca:
JUDr. Ing. Bernard Pekár , PhD. , Kukučínova 24, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/357/2017
Spisová značka správcu:
2OdK/357/2017 S1307
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Melánia Koštová, nar. 18.06.1969, bytom Poronda 37/6, 917 01 Zavar, týmto oznamujem, že na adresu kancelárie správcu bola doručená po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihláška pohľadávky veriteľa: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, vo výške 20,00 EUR.

Uvedenú pohľadávku som zapísal do zoznamu pohľadávok.

V Banskej Bystrici dňa 01.03.2018

JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.