Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/53/2018

(FO) Hesková Alena (03.03.1957)

Podzáhradná 43 , 82106 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
12.03.2018
Zverejnený v OV č.:
50/2018
Dlžník:
Alena Hesková IČO 03.03.1957, , Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/53/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/53/2018 S1639
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Insolvency k.s., správca dlžníka Alena Hesková, trvale bytom Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava, dátum narodenia: 03.03.1957, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 do 12:00 a 13:00 do 16:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. 0908 739 620, alebo e-mailom na m.viskup.spravca@gmail.com.