Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/53/2018

(FO) Hesková Alena (03.03.1957)

Podzáhradná 43 , 82106 Bratislava

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
12.03.2018
Zverejnený v OV č.:
50/2018
Dlžník:
Alena Hesková IČO 03.03.1957, , Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/53/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/53/2018 S1639
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Insolvency k.s., správca dlžníka Alena Hesková, trvale bytom Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava, dátum narodenia: 03.03.1957, v súlade s ustanovením § 32, ods. 7, písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia pohľadávky iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK18 0200 0000 0032 2598 8957, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.