Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/64/2018

(FOP) Marcela Milistenferová,

Centrum II. 73/7 , 01841 Dubnica nad Váhom

Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti ...
Dátum vydania:
28.3.2018
Dátum zverejnenia:
06.04.2018
Zverejnený v OV č.:
67/2018
Autor oznamu:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka:
22OdK/64/2018
ICS:
3118201823
Vydal:
JUDr. Barbora Štefanová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Trenčín
Dlžník:
Marcela Milistenferová , Centrum II. 73/7, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Navrhovatelia:
Marcela Milistenferová , Centrum II. 73/7, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Marcela Milistenferová, nar. 1.5.1958, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorého správcom je Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, o vyplatenie preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti, takto
Rozhodnutie:
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 191/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Oznam: