Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/96/2017

(FO) Bahíková Zuzana (30.07.1969)

Školská 221/49 , 90201 Vinosady

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
09.04.2018
Zverejnený v OV č.:
68/2018
Dlžník:
Zuzana Bahíková IČO 30.07.1969, , Školská 221/49, 90201 Vinosady,
Správca:
JUDr. Ivana Hutňanová , Krížna 38, 81107 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/96/2017
Spisová značka správcu:
8OdK/96/2017 S1616
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok

Správca úpadcu týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej „ZoKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (ktorá uplynula dňom 18. 12. 2017) bola správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051, v celkovej výške prihlásenej sumy 1.612,53 Eur, ktorú správca úpadcu zapísal do zoznamu pohľadávok vedeného podľa § 31 ods. 1 ZoKR ku dňu 21. 02. 2018.

JUDr. Ivana Hutňanová, správca úpadcu