Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/120/2017

(FO) Schäffer Štefan (07.07.1973)

Ligetská 1170, 97251 Handlová

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
11.04.2018
Zverejnený v OV č.:
70/2018
Dlžník:
Schäffer Štefan IČO 07.07.1973, , Ligetská 1170 / 13, 97251 Handlová,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/120/2017
Spisová značka správcu:
40OdK/120/2017 S1265
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako správca dlžníka: Štefan Schäffer, nar. 07.07.1973, trvale bytom Ligetská 1170/13, 972 51 Handlová, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- EUR na účet č. IBAN: SK 66 1100 0000 0029 1690 7365, vedený v Tatrabanka, a.s; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 401202017; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

 

Mgr. Martin Berec, správca