Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/64/2018

(FOP) Marcela Milistenferová,

Centrum II. 73/7 , 01841 Dubnica nad Váhom

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.04.2018
Zverejnený v OV č.:
70/2018
Dlžník:
Marcela Milistenferová IČO 01.05.1958, , Centrum II. 73/7, 01841 Dubnica nad Váhom,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
22OdK/64/2018
Spisová značka správcu:
22OdK/64/2018 S1265
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako správca dlžníka: Marcela Milistenferová, nar. 1.5.1958, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

 

Mgr. Martin Berec, správca