Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/24/2017

(FO) Mičányiová Martina (16.09.1979)

Hlavná 371 , 95137 Rumanová

I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. Jana Fülöpová, so síd...
Dátum vydania:
27.4.2018
Dátum zverejnenia:
07.05.2018
Zverejnený v OV č.:
87/2018
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
27OdK/24/2017
ICS:
4117226144
Vydal:
Mgr. Juraj Kopper
Vydal FN:
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Martina Mičányiová , Hlavná 371, 95137 Rumanová, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Martina Mičányiová , Hlavná 371, 95137 Rumanová, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Martina Mičányiová, nar. 16.09.1979, bytom Rumanová, Hlavná č. 371, ktorého správcom je : Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, takto
Rozhodnutie:
I/ P o u k a z u j e správcovi: Ing. Jana Fülöpová, so sídlom kancelárie Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur). II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet správcu vedený v peňažnom ústave Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK96 0900 0000 0002 3347 3298, VS: 27242017, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 197/2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku). Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku). V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku). Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: