Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/53/2018

(FO) Hesková Alena (03.03.1957)

Podzáhradná 43 , 82106 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
17.05.2018
Zverejnený v OV č.:
94/2018
Dlžník:
Alena Hesková IČO 03.03.1957, , Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/53/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/53/2018 S1639
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:
druh súpisovej zložky majetku číslo LV popis súpisovej zložky majetku súpisová hodnota majetku
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1104 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
1101 ostatné plochy 1 050
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1134 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
932 orná pôda 42 545
933 orná pôda 82 209
937 orná pôda 51 362
943 orná pôda 2 066
944 orná pôda 194 627
954 orná pôda 10 238
957/11 orná pôda 5 497
957/12 orná pôda 5 374
958 orná pôda 5 610
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1129 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
1102 orná pôda 4 732
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1109 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
924 trvalé trávne porasty 19 799
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1184 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
931 orná pôda 80 567
941 orná pôda 121 552
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1100 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
934 orná pôda 18 744
936 orná pôda 111 656
960 orná pôda 14 421
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1097 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
925 orná pôda 17 253
927 orná pôda 101 815
930 orná pôda 40 881
935 orná pôda 57 889
940 orná pôda 65 047
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1159 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
928 ostatné plochy 5 105
929 ostatné plochy 28 237
939 ostatné plochy 15 865
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1112 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
952 trvalé trávne porasty 10 963
955 trvalé trávne porasty 3 943
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1033 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
1103 záhrady 1 275
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 733 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
1100 orná pôda 852
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 613 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
938 ostatné plochy 2 422
942 ostatné plochy 4 870
945 ostatné plochy 22 240
946 vodné plochy 11 048
951 vodné plochy 10 567
953 ostatné plochy 2 328
956 ostatné plochy 2 751
959 ostatné plochy 464
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor

 

331

parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
1736 vinice 20 285
1819 vinice 15 225
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1071 parcela registra "C" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: PADAROVCE, Katastrálne územie: Padarovce
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
1080 orná pôda 3 080
spoluvlastnícky podiel
7/3080
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 328 parcela registra "E" 3.000,- EUR / 1 ha
Okres: Rimavská Sobota, Obec: TEPLÝ VRCH, Katastrálne územie: Teplý Vrch
Parcela č. druh pozemku výmera (m2)
945 ostatné plochy 2 023
spoluvlastnícky podiel
4/444