Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/101/2017

(FO) Žilinská Magdaléna (19.07.1963)

Dr. Janského 4/77 , 96501 Žiar nad Hronom

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
18.05.2018
Zverejnený v OV č.:
95/2018
Dlžník:
Magdaléna Žilinská IČO 19.07.1963, , Dr. Janského 4/77, 96501 Žiar nad Hronom,
Správca:
JUDr. Ing. Bernard Pekár , PhD. , Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
2OdK/101/2017
Spisová značka správcu:
2OdK/101/2017 S1307
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

V konkurznej veci dlžníka Magdaléna Žilinská, nar. 19.07.1963, trvale bytom Dr. Janského 4/77, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorá vec je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 2OdK/101/2014, týmto vylučujem nasledovné zložky majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:

1.súpisová zložka majetku

druh: právo - pohľadávka z účtu v banke

zostatková suma: 3,84 EUR

č. účtu: 1196177178

mena: Euro banka: Všeobecná úverová Banka, a.s.

deň vylúčenia zo súpisu: 15.05.2018

dôvod vylúčenia zo súpisu: Nepodlieha konkurzu v zmysle § 167h ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z.

 

2. súpisová zložka majetku

druh: hnuteľná vec - osobné motorové vozidlo

továrenská značka: ŠKODA 120

VIN: A2132844

EČV: ZH 265 AI

Farba: Červená

Druh karosérie: AA Sedan

Odhadovaná hodnota: 300,- EUR

deň vylúčenia zo súpisu: 15.05.2018

dôvod vylúčenia zo súpisu: Podľa vyhlásenia dlžníka tento nevie uviesť kde sa vozidlo nachádza, nemá ho v držbe už 10 rokov. Podľa vyhlásenia dlžníka už táto súpisová zložka majetku nemusí existovať, nakoľko podľa jej vedomostí mala byť daná do zberu surovín.