(PO) INTREL, a.s., IČO 36404179

Bellova 696/2, 03101 Liptovský Mikuláš

ECLI:SK:KSBB:2018:6005202321.5 Sp. zn.:27K/59/2005 - 154...
Dátum zverejnenia:
22.06.2018
Zverejnený v OV č.:
120/2018
Krajský súd v Banskej Bystrici
27K/59/2005, INTREL, a.s. "v konkurze", IČO: 36404179, Bellova 696/2 , Liptovský Mikuláš,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

ECLI:SK:KSBB:2018:6005202321.5

Sp. zn.:27K/59/2005 - 1540

IČS: 6005202321

UZNESENIE

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, sudcom JUDr. Miriam Boborovou Sninskou, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INTREL, a. s. "v konkurze", Bellova 696/2, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 404 179, za ktorého koná správca konkurznej podstaty Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, o jeho návrhu na zvolanie schôdze konkurzných veriteľov, takto

r o z h o d o l :

z v o l á v a

schôdzu konkurzných veriteľov na deň

12. júla 2018 o 9.30 hod na č. dverí 113

v budove Krajského súdu v Banskej Bystrici, Ul. Skuteckého č. 7.

P R O G R A M:

1. správa o zisteniach správcu a jeho postupe po poslednej schôdzi konkurzných veriteľov v predmetnom konkurznom konaní,

2. rozhodnutie schôdze konkurzných veriteľov o ďalšom postupe v konkurznom konaní.

P o u č e n i e :

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Veritelia predložia pri prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra.

Zástupcovia veriteľov predložia pri prezentácii plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti

V Banskej Bystrici dňa 20. júna 2018

JUDr. Mária Michaleková

vyšší súdny úradník