Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/190/2018

(FO) Goldschmidová Anna, RNDr. (29.01.1945)

Pod Záhradami 64 , 84102 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
28.06.2018
Zverejnený v OV č.:
124/2018
Dlžník:
RNDr. Anna Goldsmidová IČO 29.1.1945, , Pod Záhradami 64, 841 02 Bratislava,
Správca:
JUDr. Martin Sečanský , Záhradnícka 30, 82108 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/190/2018
Spisová značka správcu:
37OdK/190/2018 S1206
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Martin Sečanský, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Záhradnícka č. 30, 821 08 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od 900h do 1200 h a od 1300 h do1600h. Žiadosti o zapísanie do poradovníka možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese.