Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/160/2018

(FO) Ševčík Peter (29.03.1974)

Soblahovská 1112, 91101 Trenčín

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
03.07.2018
Zverejnený v OV č.:
127/2018
Dlžník:
Ševčík Peter IČO 29.03.1974, , Soblahovská 1112 / 43, 91101 Trenčín,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/160/2018
Spisová značka správcu:
40OdK/160/2018 S1265
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca Mgr. Martin Berec, so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, ako správca dlžníka: Peter Ševčík, nar. 29.03.1974, trvale bytom Soblahovská 1112/43, 911 01 Trenčín, oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie uvedenej adrese v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

Kontakt: e-mail: trustee@berecberec.com

 

Mgr. Martin Berec, správca