Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 22OdK/64/2018

(FOP) Marcela Milistenferová,

Centrum II. 73/7 , 01841 Dubnica nad Váhom

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
03.07.2018
Zverejnený v OV č.:
127/2018
Dlžník:
Marcela Milistenferová IČO 1.5.1958, , Centrum II. 73/6, 01841 Dubnica nad Váhom,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
22OdK/64/2018
Spisová značka správcu:
22OdK/64/2018 S1265
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Zverejnenie pohľadávky, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

Prihlásená suma - Celková suma

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Pribinova

25

Bratislava

10 828 €

 

Mgr. Martin Berec - správca