Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/93/2017

(FO) Holub Jozef (31.10.1972)

Mostná 718, 97251 Handlová

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
03.07.2018
Zverejnený v OV č.:
127/2018
Dlžník:
Holub Jozef IČO 31.10.1972, , Mostná 718 / 57, 97251 Handlová,
Správca:
Mgr. Martin Berec , Palackého 85/5, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/93/2017
Spisová značka správcu:
38OdK/93/2017 S1265
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Zverejnenie pohľadávky, ktorá bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Veriteľ

Ulica

Číslo

Obec

Prihlásená suma - Celková suma

Secapital S.á.r.L.

9 rue du Laboratoire

L-1911

Luxemburg

1 569,29 €

 

Mgr. Martin Berec - správca