(FOP) Bohumil Poláček - EUROTRAS, IČO 32860901

Hviezdoslavova 3, 05938 Štrba

Najvyšší súd 3Obo/11/2018 Slov...
Dátum zverejnenia:
04.07.2018
Zverejnený v OV č.:
128/2018
Krajský súd v Košiciach
7K/257/2005, Bohumil Poláček, IČO: 32860901, Hviezdoslavova 707/3, 05938 Štrba, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

Najvyšší súd                                                                                                                             3Obo/11/2018

Slovenskej republiky 

                                                                                    U Z N E S E N I E

                Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Jany Zemaníkovej a Mgr. Ľubomíry Kúdelovej v konkurznej veci úpadcu: Bohumil Poláček, nar. 4. augusta 1952,  bytom Hviezdoslavova 707/3, Štrba, o odvolaní správkyne konkurznej podstaty  Doc. Ing. Alexandry Chapčákovej. PhD., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 23. marca 2018, č. k. 7K/257/2005-194, takto

                                                                                      r o z h o d o l:

            Odvolanie  o d m i e t a.

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu dovolanie nie je prípustné (§ 419 a nasl. C. s. p.).

 

V Bratislave 12. júna 2018

 

JUDr. Katarína Pramuková, v. r.

           predsedníčka senátu

 

JUDr. Jana Zemaníková, v. r.

               členka senátu

 

Mgr. Ľubomíra Kúdelová, v. r.

                členka senátu

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Katarína Helleschová