Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/141/2018

(FO) Kleman Juraj (29.04.1963)

Krížna 179, 94111 Palárikovo

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
13.07.2018
Zverejnený v OV č.:
134/2018
Dlžník:
Juraj Kleman IČO 29.04.1963, , Krížna 179/20, 941 11 Palárikovo,
Správca:
JUDr. Roland Dióši , Mužla 707, 94352 Mužla,
Spisová značka súdu:
27OdK/141/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/141/2018 S 1645
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.

JUDr. Roland Dióši, Podunajská konkurzná k.s., správca - komplementár