Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/141/2018

(FO) Kleman Juraj (29.04.1963)

Krížna 179, 94111 Palárikovo

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
13.07.2018
Zverejnený v OV č.:
134/2018
Dlžník:
Juraj Kleman IČO 29.04.1963, , Krížna 179/20, 941 11 Palárikovo,
Správca:
JUDr. Roland Dióši , Mužla 707, 94352 Mužla,
Spisová značka súdu:
27OdK/141/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/141/2018 S1645
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Roland Dióši so sídlom kancelárie 1. mája 6, 943 60 Nána, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Juraj Kleman, nar. 29.04.1963, trvale bytom Krížna č. 179/20, 941 11 Palárikovo, konanie vedené Okresným súdom Nitra pod č. k. 27OdK/141/2018 v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave TATRA BANKA a.s., pobočka Štúrovo, č. účtu: IBAN SK 171100 0000 002613984910. Kaucia sa skladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 27OdK_141_2018 – kaucia na popieranie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

 

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár