Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/141/2018

(FO) Kleman Juraj (29.04.1963)

Krížna 179, 94111 Palárikovo

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
19.07.2018
Zverejnený v OV č.:
138/2018
Dlžník:
Juraj Kleman IČO 29.04.1963, , Krížna 179/20, 941 11 Palárikovo,
Správca:
, Mužla 707, 94352 Mužla,
Spisová značka súdu:
27OdK/141/2018
Spisová značka správcu:
27OdK/141/2018 S 1645
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.06.2018, sp. zn.: 27OdK/141/2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 128/2018 zo dňa 04.07.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. Juraj Kleman, nar. 29.04.1963, bytom Krížna č. 179/20, 941 11 Palárikovo, IČO: 11990929. V zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 32OdK/255/2018 S1645 je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: 1. mája 6, 943 60 Nána, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle: +421908257312 alebo emailom na adresu: rolanddiosigmail.com a následne kancelária správcu žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu zapíše do poradovníka.

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca, komplementár