Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 51K/312/1998

(PO) STAVEBNO-SERVISNÝ PODNIK a.s., IČO 31562922

Bánovská cesta , 01001 Žilina

Ustanovenie správcu
Dátum zverejnenia:
25.07.2018
Zverejnený v OV č.:
142/2018
Krajský súd v Banskej Bystrici
51K/312/1998, Stavebno-servisný podnik, a.s., IČO: 31562922, Banovská cesta , Žilina,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

  ECLI:SK:KSBB:2018:6098899343.1                               

 

                                                                                              Sp. zn.: 51K/312/1998 - 3870

                                                                                                    IČS:  6098899343                               

UZNESENIE

 

            Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Stavebno-servisný podnik, a. s. Bánovská cesta, 010 01 Žilina, IČO:31 562 922, za ktorého koná správca konkurznej podstaty Ing. Štefan Paľo so sídlom Valča č. 357 takto

 

I. Ing. Štefana Paľu so sídlom Valča č. 357 zbavuje funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu Stavebno-servisný podnik, a. s. Bánovská cesta, 010 01 Žilina, IČO:31 562 922.

 

II. Do funkcie správcu konkurznej podstaty ustanovuje JUDr. Jána Čipku, Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa.

 

III. Doterajšiemu správcovi Ing. Štefanovi Paľovi ukladá povinnosť riadne informovať novoustanoveného správcu  JUDr. Jána Čipku, Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa  a dať mu k dispozícii kompletnú konkurznú agendu a predložiť súdu správu o jeho činnosti od vyhlásenia konkurzu, správu o príjmoch a výdavkoch konkurznej podstaty úpadcu v tabuľkovej forme položkovite a správu o hotových výdavkoch správcu od vyhlásenia konkurzu do jeho skončenia funkcie správcu, a to v lehote 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

 

IV. Obidvom správcom ukladá v lehote do 10 dní od prevzatia agendy povinnosť predložiť súdu podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí  všetkých dokladov.

 

P o u č e n i e  :

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP. 

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

V Banskej Bystrici dňa 23. júla 2018

 

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa