Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/141/2018

(FO) Kleman Juraj (29.04.1963)

Krížna 179, 94111 Palárikovo

I/ P o u k a z u j e správcovi: Podunajská konkurzná, k. s....
Dátum vydania:
02.08.2018
Dátum zverejnenia:
10.08.2018
Zverejnený v OV č.:
154/2018
Autor oznamu:
Okresný súd Nitra
Spisová značka:
27OdK/141/2018
ICS:
4118207324
Vydal:
Mgr. Juraj Kopper
Vydal FN:
vyšší súdny úradník
Odoslal:
Okresný súd Nitra
Dlžník:
Juraj Kleman, Ing. , Krížna 179/20, 94111 Palárikovo, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Juraj Kleman, Ing. , Krížna 179/20, 94111 Palárikovo, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Ing. Juraj Kleman, nar. 29.04.1963, bytom Palárikovo, Krížna č. 179/20, ktorého správcom je : Podunajská konkurzná, k. s., IČO: 47245808, so sídlom kancelárie: Nána, 1. Mája č. 6, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci
Rozhodnutie:
I/ P o u k a z u j e správcovi: Podunajská konkurzná, k. s., IČO: 47245808, so sídlom kancelárie: Nána, 1. Mája č. 6, preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur). II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet správcu vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK17 1100 0000 0026 1398 4910 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D 14 - 781/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného sporového poriadku). Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku). V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku). Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku). Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Oznam: