(FOP) Július Murín, IČO 32610114

Rúbanisko III/5, 98403 Lučenec

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného kon...
Dátum vydania:
08.08.2018
Dátum zverejnenia:
14.08.2018
Zverejnený v OV č.:
156/2018
Autor oznamu:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka:
2K/84/2013
ICS:
6113232883
Vydal:
Mgr. Zuzana Antalová
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Banská Bystrica
Dlžník/Úpadca:
Július Murín IČO 32610114, , Dobroč 227, 98553 Dobroč, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Daňový úrad Slovenská republika Július Murín IČO 32610114, , Dobroč 227, 98553 Dobroč, Slovenská republika
Druh:
Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Poučenie:
Oznam:
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Július Murín, nar. 18. 10. 1958, IČO: 32 610 114, 985 53 Dobroč 227, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr. Pavel Vrška, so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M. R. Štefánika 2, uznesením č. k. 2K 84/2013 - 162 zo dňa 16. 07. 2018 povolil vstup nového veriteľa - EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 07. 08. 2018