(PO) T3 - SK s. r.o., IČO 31425844

Jarok 435, 95148 Jarok

Predaj majetku správca
Dátum zverejnenia:
20.08.2018
Zverejnený v OV č.:
160/2018
Správca:
KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. IČO 36746762, , Nám. SNP 15, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Dlžník/Úpadca:
T3 - SK, s.r.o. IČO 31 425 844, , Jarok 435, 951 48 Jarok,
Druh:
Predaj majetku správca
Text:

Správca konkurznej podstaty úpadcu T3- SK, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jarok 435, 951 48 Jarok, IČO: 31 425 844, v súlade s ust. § 27 ods. 3 v spojení s ods. 10 písm. d) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní a so súhlasom Krajského súdu v Bratislave zo dňa 13.08.2007, vypisuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu, a to

1. Predmet predaja

Pozemky registra „C“ zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným úradom Nitra, na LV č. 3573, kat. územie: Zobor, obec: Nitra: s parc. č. 4724/1, orná pôda o výmere 894 m2, s parc. č. 4724/2, orná pôda o výmere 200 m2, s parc. č. 4724/3, orná pôda o výmere 26 m2, s parc. č. 4732/1, orná pôda o výmere 35891 m2, s parc. č. 4732/2, orná pôda o výmere 1297 m2, s parc. č. 4732/3, orná pôda o výmere 390 m2, s parc. č. 4732/4, orná pôda o výmere 107 m2, s parc. č. 4732/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 613 m2, s parc. č. 4732/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 200 m2, s parc. č. 4732/9, orná pôda o výmere 2741 m2.

 

2. Lehota a adresa na doručovanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17.9.2018 o 15:00 hod. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu: KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s., Revolučná 2, 010 01 Žilina.

Ponuky, ktoré budú doručené po tejto lehote nebudú brané na zreteľ. Termín otvárania obálok s ponukami pred súdom je stanovený na deň 18.9.2018 o 13:00 hod.

3. Podmienky predkladania ponúk stanovujú podmienky speňažovania

Každá osoba, ktorá prejaví záujem o účasť na verejnom ponukovom konaní, sa po zaplatení účastníckeho poplatku v sume 33,19 € na bankový účet správy podstaty, stane osobou zúčastnenou na ponukovom konaní, a následne dostane k dispozícií: (1) jedno vyhotovenie podmienok speňažovania a (2) po udelení súhlasu správcu alebo s osobou poverenou správcom si môže záujemca obhliadnuť majetok predstavujúci predmet predaja a nahliadať do znaleckých posudkov. Predpokladom účasti v ponukovom konaní je prevzatie podmienok speňažovania a zaplatenie účastníckeho poplatku.

Bližšie informácie na tel. č. 0903 620 921.