(PO) KTO SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35800470

Hodruša - Hámre 314, 96661 Hodruša - Hámre

ECLI:SK:KSBB:2018:6003899193.3 Sp. zn.: 55K/4/2003 - 16...
Dátum zverejnenia:
21.08.2018
Zverejnený v OV č.:
161/2018
Krajský súd v Banskej Bystrici
55K/4/2003, KTO SLOVAKIA, s.r.o. "v konkurze", IČO: 35800470, Hodruša - Hámre 314, Hodruša - Hámre ,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

  ECLI:SK:KSBB:2018:6003899193.3                               

 

                                                                                              Sp. zn.: 55K/4/2003 - 1695

                                                                                                    IČS:  6003899193                               

UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KTO SLOVAKIA, s. r. o. "v konkurze", 966 61 Hodruša - Hámre 314, IČO: 35 800 470, o schválení konečnej správy o speňažení majetku z podstaty, vyúčtovaní odmeny a výdavkov správcu konkurznej podstaty JUDr. Aleny Balážovej, Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina a Mgr. Petra Nosku, Družby 14, 974 01 Banská Bystrica, takto

 

r o z h o d o l :

 

Súd   s c h v a ľ u j e   konečnú správu o speňažení majetku z podstaty úpadcu KTO SLOVAKIA, s. r. o. "v konkurze", 966 61 Hodruša - Hámre 314, IČO: 35 800 470 a vyúčtovanie odmeny a výdavkov JUDr. Aleny Balážovej, Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina, terajšej správkyni konkurznej podstaty a Mgr. Petra Nosku, Družby 14, 974 01 Banská Bystrica, bývalého správcu, v znení zo dňa 6. decembra 2017, doručenú súdu dňa 11. decembra 2017 v tomto rozsahu:

I.                Príjmy konkurznej podstaty predstavujú sumu 151.008,96 Eur,

II.        Celkové výdavky konkurznej podstaty sú vo výške 454.455,67 Eur, z toho pohľadávky proti podstate uhradené počas konkurzu predstavujú sumu 108.367,08 Eur, 

III.       Pohľadávky proti podstate neuhradené v priebehu konkurzu sú vo výške 346.088,59 Eur,

IV.       Odmena správcov konkurznej podstaty je 6.015,57 Eur. Z toho odmena pre Mgr. Petra Nosku, Družby 14, 974 01 Banská Bystrica je vo výške 300,-- Eur, ktorá mu nebola preddavkovo vyplatená, zostáva mu na doplatenie 300,-- Eur a odmena pre JUDr. Alenu Balážovú, Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina je vo výške 5.715,57 Eur, ktorá mu nebola preddavkovo vyplatená, zostáva mu na doplatenie 5.715,57 Eur,

V.        Výdavky správcov boli celkom vo výške 9.258,79 Eur, z toho výdavky bývalého správcu Mgr. Petra Noska, Družby 14, 974 01 Banská Bystrica sú vo výške 421,35 Eur, ktoré mu boli vyplatené v priebehu konkurzného konania a výdavky JUDr. Aleny Balážovej, Rosinská cesta 8, 010 08 Žilina sú vo výške 8.837,44 Eur, z ktorých jej boli v priebehu konkurzného konania uhradené výdavky vo výške 8.341,44 Eur, preto jej na doplatenie zostáva suma 496,-- Eur,

VI.       Na rozdelenie veriteľom zostáva suma 33.879,09 Eur, pričom súčasťou tejto sumy je odmena správcov vo výške 6.015,57 Eur, neuhradené výdavky JUDr. Aleny Balážovej vo výške 496,-- Eur, neuhradené pohľadávky proti podstate vo výške 344.344,09 Eur, ako aj budúce výdavky vo výške 1.744,50 Eur, o ktorých bude rozhodnuté v rozvrhovom uznesení.

P o u č e n i e  :

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku na súde, proti rozhodnutiu ktorého  smeruje.

            V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

V Banskej Bystrici dňa 8. augusta 2018

 

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa