Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
24.08.2018
Zverejnený v OV č.:
164/2018
Dlžník:
Mgr. Darina Bírová IČO 13.09.1968, , ( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) 428, 92585 Neded,
Správca:
JUDr. Nikoleta Gallová , Hlavná 45, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
36OdK/150/2018
Spisová značka správcu:
36OdK/150/2018 S1663
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Nikoleta Gallová, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Hlavná 45, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Mgr. Darina Bírová, nar. 13.09.1968, trvale bytom 925 85 Neded 428, štátna občianka SR podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Darina Bírová – UNILAND, IČO: 41 167 635, s miestom podnikania 925 85 Neded 310, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou do dňa 05.02.2020, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/150/2018, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK71 1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

Doplňujúce údaje (poznámka): Darina Birova, kaucia popretia pohladavky 36OdK/150/2018

V Šamoríne, dňa 21.08.2018

JUDr. Nikoleta Gallová, správca