(PO) STAVING a.s., IČO 00605891

Jesenná 18/2691, 08001 Prešov

Najvyšší súd 20bo/9/2018 Slove...
Dátum zverejnenia:
30.08.2018
Zverejnený v OV č.:
167/2018
Krajský súd v Košiciach
2K/4/2005, STAVING a.s., IČO: 00605891, Jesenná 18/2691, 08001 Prešov, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

Najvyšší súd                                                                                                 20bo/9/2018

Slovenskej republiky

 

                                                                       U Z N E S E N I E

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivany Izakovičovej a členiek JUDr. Kataríny Pramukovej a Ľubomíry Kúdelovej v konkurznej veci úpadcu: STAVING a.s., Jesenná 18/2691, Prešov, IČO: 00 605 891, o vyhlásenie konkurzu, na odvolanie správcu konkurznej podstaty BANKRUPTCY & RECOVERY SERVISE, k.s., Námestie Martina Benku 10, Bratislava, proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 5. apríla 2018, č. k. 2K/4/2005-324, takto

                                                                           r o z h o d o l:

Uznesenie Krajského súdu v Košiciach z 5. apríla 2018, č. k. 2K/4/2005-324     p o t v r d z u j e.

 

P o u č e n i e: Proti tomuto uzneseniu dovolanie nie je prípustné.

 

V Bratislave dňa 25. júla 2018

 

                                                                                            JUDr. Ivana Izakovičová, v. r.

                                                                                                   predsedníčka senátu

 

                                                                                          JUDr. Katarína Pramuková, v. r.

                                                                                                         členka senátu

 

                                                                                                 Ľubomíra Kúdelová, v. r.

                                                                                                         členka senátu

 

 

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Petra Špinerová