(FOP) Štefan Adamčík, IČO 14366169

Mojmírova 6, 08001 Prešov

KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH Št&ua...
Dátum zverejnenia:
03.09.2018
Zverejnený v OV č.:
169/2018
Krajský súd v Košiciach
7K/65/2005, Štefan Adamčík, IČO: 25.12.1962, Mojmírova 6, 08001 Prešov, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                           KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH

                                   Štúrova č. 29, 041 51  Košice,  055/8870 111,  055/8870 221

                                                       e-mail:podatelnaKSKE@justice.sk

                                                                                                                       č.k.: 7K 65/2005-577 

                                                                                                                                                                                           

 

                                             Upovedomenie úpadcu  a konkurzných veriteľov

                                                           o konečnej správe a vyúčtovaní

  

            V konkurznej veci úpadcu:  Štefan Adamčík, nar. 25.12.1962, Mojmírova 6, Prešov, predložil správca konkurznej podstaty súdu správu o speňažovaní majetku z podstaty a vyúčtovanie svojej odmeny a výdavkov.

Konečná správa a vyúčtovanie budú vyvesené na úradnej tabuli a WEB úradnej tabuli súdu  dňa  5. septembra 2018

  

            P o u č e n i e :   Konkurzní veritelia a úpadca, môžu, do 15 dní  odo dňa, kedy bola

                                        konečná správa a vyúčtovanie vyvesené na úradnej tabuli súdu,

                                       podať proti nim námietky (§ 29 ods. 3 ZKV, v znení zmien a 

                                       doplnkov). Strany a ich zástupcovia majú právo nahliadať do súdneho

                                       spisu a robiť si z neho výpisy, odpisy a kópie alebo požiadať súd o

                                       vyhotovenie kópií za úhradu vecných nákladov (§ 97 ods. 1 CSP).

 

V Košiciach dňa  23.8.2018

                                                                                                    JUDr. Drahomíra Brixiová

                                                                                                               samosudkyňa