Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/306/2018

(FO) Abaffyová Viera (25.07.1978)

Levice , 93401 Levice

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
04.09.2018
Zverejnený v OV č.:
170/2018
Dlžník:
Viera Abaffyová IČO 25.7.1978, , Hviezdoslavova 1, 93401 Levice,
Správca:
, 1. mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
32OdK/306/2018
Spisová značka správcu:
32OdK/306/2018
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 z 29. mája 2000. V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/200 zo dňa 29.5.2000, ako správca Dlžníka: Viera Abaffyová, nar.: 25.7.1978, bytom Hviezdoslavova 1, 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra
32Odk/306/2018 zo dňa 15.8.2018 bol v bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 162/2018 dňa 22.8.2018. Dňom 23.8.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 943 60 Nána, Slovenská republika, k číslu konania: 32OdK/306/2018 S 1645. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní. Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZoKR.


 


 


 

Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May 2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the District Court in Nitra, No. 32OdK/306/2018 dated 15.8.2018 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Viera Abaffyová, nar.: 25.7.1978, bytom Hviezdoslavova 1, 934 01 Levice was published in Commercial Bulletin no. 162/2018 on 22.8.2018 Bankruptcy was declared on 23.8.2018. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafteronly „the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy prodecure in one original to the adress: Podunajská konkurzná k.s., ul. 1. Mája č. 6, 94360 Nána, Slovenská republika, to the No. 32OdK/306/2018 S 1645.The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaciton of the claim from the creditor and of the debtor, the legal casue of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of teh insterests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depen on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the applicaton of claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form inclue a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Saovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation No. 1346/2000 on insolvency proceedings.Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the applicaton of claim or lodgement of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according of the BRA.

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár