Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/306/2018

(FO) Abaffyová Viera (25.07.1978)

Levice , 93401 Levice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
04.09.2018
Zverejnený v OV č.:
170/2018
Dlžník:
Viera Abaffyová IČO 25.7.1978, , Hviezdoslavova 1, 93401 Levice,
Správca:
, 1. mája 6, 943 60 Nána,
Spisová značka súdu:
32OdK/306/2018
Spisová značka správcu:
32OdK/306/2018
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 15.08.2018, sp. zn.: 32OdK/306/2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 162/2018 zo dňa 22.08.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Viera Abaffyová, nar.: 25.7.1978, bytom Hviezdoslavova 1, 934 01 Levice. V zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 32OdK/306/2018 S1645 je možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: 1. mája 6, 943 60 Nána, a to v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod.. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 Vyhlášky č. 666/2005 Z. z. o kancelárskom poriadku pre správcov v znení neskorších predpisov žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na čísle: +421908257312 alebo emailom na adresu: rolanddiosi@gmail.com a následne kancelária správcu žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu zapíše do poradovníka.

Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár