Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/347/2018

(FO) Šiváková Věroslava (23.02.1964)

Dukelská 89/85 , 08701 Giraltovce

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
28.09.2018
Zverejnený v OV č.:
188/2018
Dlžník:
Šiváková Věroslava IČO 23.02.1964, , Dukelská 89/85, 08701 Giraltovce,
Správca:
, Reimanova 9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/347/2018
Spisová značka správcu:
2OdK/347/2018 S1673
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Typ majetku Podstata Názov Súpisová hodnota [EUR] Zabezpečenie
Iná majetková hodnota Všeobecná podstata Preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený dňa 29.06.2018 na účet Okresného súdu Prešov pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka 755/2018. 500.00 Nie

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.

Ing. Pavol Kubala, PhD., komplementár                                   

SKP dlžníka Věroslava Šiváková