Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/150/2018

(FO) Bírová Darina, Mgr. (13.09.1968)

( t.č. P.O.BOX 58, Bratislava 218, 82018) Hviezdoslavova 34 , 92574 Selice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
15.10.2018
Zverejnený v OV č.:
199/2018
Dlžník:
Mgr. Darina Bírová IČO 13.09.1968, , Neded 428, 92585 Neded,
Správca:
JUDr. Nikoleta Gallová , Hlavná 45, 93101 Šamorín,
Spisová značka súdu:
36OdK/150/2018
Spisová značka správcu:
36OdK/150/2018 S1663
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 14.08.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr, Darina Bírová, nar. 13.09.1968, trvale bytom 925 85 Neded 428, podnikajúci pod obchodným meno Mgr. Darina Bírová – UNILAND, IČO: 41 167 635, s miestom podnikania 925 85 Neded 310, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou do dňa 05.02.2020 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Nikoleta Gallová, správca, so sídlom: Hlavná 45, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 160/2018 dňa 20.08.2018.

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.  Správca týmto oznamuje veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka. 

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.  

V Šamoríne, dňa 10.10.2018

JUDr. Nikoleta Gallová, správca