Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
18.10.2018
Zverejnený v OV č.:
202/2018
Dlžník:
Peter Mičo IČO 8.5.1961, , Veľká Dolina 155, 951 15 Veľká Dolina,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky ,
Spisová značka súdu:
27OdK/213/2018
Spisová značka správcu:
27Odk/213/2018
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27OdK/213/2018 zo dňa 9.10.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka, a to Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907 ,  a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Vlasta Suchanová, Podzámska 32, Nové Zámky. V zmysle § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, správca oznamuje, že do správcovského spisu č.k. 27OdK/213/2018 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu, a to v pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod.

Súčastne správca oznamuje kontaktné telefónne čísla pre komunikáciu: tel.č.: 035/6420742, mobilné čísla: 0915 728 722, 0918 907 248, ako aj kontakt pre elektronickú komunikáciu: e-mail: suchanova@mail.t-com.sk, suchanova.vlasta@gmail.com

JUDr. Vlasta Suchanová, správca