Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/213/2018

(FO) Mičo Peter (08.05.1961)

Veľká Dolina 155, 95115 Veľká Dolina

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
18.10.2018
Zverejnený v OV č.:
202/2018
Dlžník:
Peter Mičo IČO 8.5.1961, , Veľká Dolina 155, 951 15 Veľká Dolina,
Správca:
JUDr. Vlasta Suchanová , Podzámska 32, 94001 Nové Zámky ,
Spisová značka súdu:
27OdK/213/2018
Spisová značka správcu:
27Odk/213/2018
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Vlasta Suchanová, so sídlom kancelárie Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, správca úpadcu:Peter MIČO, nar. 8.5.1961, bytom 951 15 Veľká Dolina č. 155 podnikajúci pod obchodným menom: Peter Mičo RSAMP, s miestom podnikania Májová 280/2, Lietavská Lúčka, IČO: 10 938 907 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 27OdK/213/2018  týmto v súlade s § 32 ods. 7, ods. 19, ods. 21 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, a to účet vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky pod č. účtu

IBAN:         SK51 1111 0000 0013 3733 8001

V zmysle § 32 ods.7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

a/ bolo podané na predpísanom tlačive,

b/ na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu . 

V zmysle § 32 ods. 19 ZKR Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

JUDr. Vlasta Suchanová, správca