Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/169/2018

(FO) Takáčová Silvia (04.04.1979)

Vyšehradská 3020/11 , Bratislava

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
25.10.2018
Zverejnený v OV č.:
207/2018
Dlžník:
Silvia Takáčová IČO 04.04.1979, , Vadonská 229/27, 925 21 Malá Mača,
Správca:
JUDr. Stanislav Demčák , Štefánikova 8, 81105 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/169/2018
Spisová značka správcu:
37OdK/169/2018 S 1581
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

JUDr. Stanislav Demčák, Štefánikova 8, Bratislava ako správca dlžníka Silvia Takáčová, nar.: 04.04.1979, trvale bytom Vadonská 229/27, 925 21 Malá Mača, v zmysle § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlásil ponukové konanie na predaj majetku úpadcu, a to v Obchodnom vestníku č. 204/2018 zo dňa 22.10.2018 pod K079975. Správca opravuje zjavnú chybu v písaní tak, že lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku.