(FO) Surovčík Tomáš (09.02.1980)

Chotčanská 142, 09101 Stropkov

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Dátum zverejnenia:
26.10.2018
Zverejnený v OV č.:
208/2018
Dlžník/Úpadca:
Surovčík Tomáš IČO 09.02.1980, , Chotčanská 142 / 47, 09101 Stropkov,
Správca:
, Hlavná 50, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
1K/79/2015
Spisová značka správcu:
1K/79/2015 S1359
Druh:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Text:

Zverejnenie vylúčenia majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:

Nehnuteľnosť:

Popis

Štát

Okres

Obec

Katastrálne územie

LV

Postavená na parcele

Súpisné číslo

Podiel

Súpisová hodnota

Rekreačná chata

SR

Senec

Rovinka

Rovinka

1425

21126/464

1490

1/1

250.000 EUR

 

Deň vylúčenia: 23.10.2018

Dôvod vylúčenia: O vylúčení vyššie uvedeného majetku rozhodol Okresný súd Prešov rozsudkom zo dňa 13.07.2017, sp. zn. 2Cbi/24/2016, v spojení s rozsudkom Krajského súdu v Prešove zo dňa 27.03.2018, sp. zn. 7CoKR/2/2018, v znení opravného uznesenia zo dňa 19.10.2018, sp. zn. 2Cbi/24/2016.

SKP, k.s., správca úpadcu Tomáš Surovčík