(PO) Rapid life životná poisťovňa, a.s., IČO 31690904

Garbiarska 2, 04071 Košice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
02.11.2018
Zverejnený v OV č.:
211/2018
Dlžník/Úpadca:
Rapid life, životná poisťovňa, a.s. v konkurze IČO 31690904, , Garbiarska 2, 040 01 Košice,
Správca:
JUDr. Jana Závodská , Slovenskej jednoty 8, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
31K/28/2017
Spisová značka správcu:
S737/31K/28/2017
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31K/28/2017, správca úpadcu Rapid life, životná poisťovňa, a.s. v konkurze IČO: 31 690 904 so sídlom Garbiarska 2, 040 01 Košice podľa ust. § 76 a nasl. ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty úpadcu.

Súpisová zložka majetku 1.:

Opis:

Motorové vozidlo značky Škoda Fabia 1,4; EČ: KE 517 HU, rok výroby 2011

Výrobné číslo: TMBEC2535C3071952

Výrobné číslo motora: CGGB

Stav opotrebovateľnosti: bežné opotrebenie

Súpisová hodnota: 1853,00 € (znalecký posudok č. 21/2018 Ing. Ladislava Sarvaša)

Deň zapísania: 22.10.2018

Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu

 

Súpisová zložka majetku 2.:

Opis:

Motorové vozidlo značky Škoda Fabia 1,2 HTP, EČ: KE 846 HU, rok výroby 2011

Výrobné číslo : TMBEM25J2C3065412

Výrobné číslo motora: CBZA

Stav opotrebovateľnosti: bežné opotrebenie

Súpisová hodnota: 1 732,00 € (znalecký posudok č. 22/2018 Ing. Ladislava Sarvaša)

Deň zapísania: 22.10.2018

Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu

 

Súpisová zložka majetku 3.:

Opis:

Motorové vozidlo Škoda Fabia 1,2 HTP, EČ: KE 265 HV, rok výroby 2011;

Výrobné číslo: TMBEM21J1C3063165;

Výrobné číslo motora: GBZA;

Stav opotrebovateľnosti: bežné opotrebenie

Súpisová hodnota: 1 297,00 € (znalecký posudok č. 23/2018 Ing. Ladislava Sarvaša)

Deň zapísania: 22.10.2018

Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu

 

Súpisová zložka majetku 4.:

Opis:

Motorové vozidlo BMW Coupé 330 xi, EČ: KE 703 IM, rok výroby 2007;

Výrobné číslo: WBAWC51020PS99265;

Výrobné číslo motora: N52B30A;

Stav opotrebovateľnosti: bežné opotrebenie

Súpisová hodnota: 3 533,00 € (znalecký posudok č. 24/2018 Ing. Ladislava Sarvaša)

Deň zapísania: 22.10.2018

Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu

 

Súpisová zložka majetku 5.:

Opis:

Motorové vozidlo Citroën Jumpy 1,9 D, EČ: KE 195 EO, rok výroby 2006

Výrobné číslo: VF7BZWJB86225752

Výrobné číslo motora: 10DXFP6041441

Hodnota: 1 766,00 € (znalecký posudok č. 25/2018 Ing. Ladislava Sarvaša)

Stav opotrebovateľnosti: bežné opotrebenie

Deň zapísania: 22.10.2018

Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu

 

Súpisová zložka majetku 6.:

Opis:

Finančná hotovosť vo výške 558,92 €, odovzdaná do konkurznej podstaty nútenou správkyňou

Deň zapísania: 22.10.2018

Dôvod zapísania: majetok vo vlastníctve úpadcu

 

Súpisová zložka majetku 7.:

Opis:

Peňažná pohľadávka v hodnote 32 189 864,00 € s príslušenstvom

Právny dôvod vzniku: neuhradená náhrada škody

Dlžník: Slovenská republika v mene ktorej koná Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, IČO: 30 844 789

Poznámka: správca poznamenáva spornosť zápisu

Deň sporného zápisu: 22.10.2018

Dôvod sporného zápisu: neplatnosť Zmluvy o postúpení pohľadávky

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: AB REAL s. r. o., Košice, so sídlom Garbiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 31 698 115

Spornosť výšky pohľadávky: súdne konanie vedené Okresným súdom Bratislava I. pod sp. zn. 22C 372/2009

 

Súpisová zložka majetku 8.:

Opis:

Peňažná pohľadávka v hodnote 5 569 151,90 € s príslušenstvom

Právny dôvod vzniku: neuhradená náhrada škody

Dlžník: Slovenská republika v mene ktorej koná Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, IČO: 30 844 789

Poznámka: správca poznamenáva spornosť zápisu

Deň sporného zápisu: 22.10.2018

Dôvod sporného zápisu: neplatnosť Zmluvy o postúpení pohľadávky

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: AB REAL s. r. o., Košice, so sídlom Garbiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 31 698 115

Spornosť výšky pohľadávky: vyplýva z konania vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4C/54/2013.

 

Súpisová položka 9.:

Opis:

Peňažná pohľadávka v hodnote 2 518 648,60 s príslušenstvom

Právny dôvod vzniku: neuhradená náhrada škody s príslušenstvom

Dlžník: Slovenská republika v mene ktorej koná Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, IČO: 30 844 789

Poznámka: správca poznamenáva spornosť zápisu

Deň sporného zápisu: 22.10.2018

Dôvod sporného zápisu: neplatnosť Zmluvy o postúpení pohľadávky

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: AB REAL s. r. o., Košice, so sídlom Garbiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 31 698 115

Spornosť výšky pohľadávky: vyplýva z konania vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4C/151/2013

 

Súpisová položka 10.:

Opis:

Peňažná pohľadávka v hodnote 23 235 743,00 s príslušenstvom

Právny dôvod vzniku: neuhradená náhrada škody s príslušenstvom

Dlžník: Slovenská republika v mene ktorej koná Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, IČO: 30 844 789

Poznámka: správca poznamenáva spornosť zápisu

Deň sporného zápisu: 22.10.2018

Dôvod sporného zápisu: neplatnosť Zmluvy o postúpení pohľadávky

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: AB REAL s. r. o., Košice, so sídlom Garbiarska 2, 040 01 Košice, IČO: 31 698 115

Spornosť výšky pohľadávky: vyplýva z konania vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 4C/151/2013.

V Košiciach dňa 22.10.2018

JUDr. Jana Závodská, správca úpadcu Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze