Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/53/2018

(FO) Hesková Alena (03.03.1957)

Podzáhradná 43 , 82106 Bratislava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
12.11.2018
Zverejnený v OV č.:
217/2018
Dlžník:
Alena Hesková IČO 03.03.1957, , Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 82105 Bratislava-Ružinov,
Spisová značka súdu:
8OdK/53/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/53/2018 S1639
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty uverejnenej v Obchodnom vestníku č. 94/2018 dňa 17.05.2018 

nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1104 parcela registra "E" 2,84 €
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
1101 ostatné plochy 1 050
   
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1134 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
932 orná pôda 42 545 114,99 €
933 orná pôda 82 209 222,19 €
937 orná pôda 51 362 138,82 €
943 orná pôda 2 066 5,58 €
944 orná pôda 194 627 526,02 €
954 orná pôda 10 238 27,67 €
957/11 orná pôda 5 497 14,86 €
957/12 orná pôda 5 374 14,52 €
958 orná pôda 5 610 15,16 €
      399 528  
spoluvlastnícky podiel  
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1129 parcela registra "E" 12,79 €
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
1102 orná pôda 4 732
       
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1109 parcela registra "E" 53,51 €
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
924 trvalé trávne porasty 19 799
       
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1184 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
931 orná pôda 80 567 217,75 €
941 orná pôda 121 552 328,52 €
      202 119  
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1100 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
934 orná pôda 18 744 50,66 €
936 orná pôda 111 656 301,77 €
960 orná pôda 14 421 38,98 €
      144 821  
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1097 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
925 orná pôda 17 253 275,18 €
927 orná pôda 101 815 110,49 €
930 orná pôda 40 881 156,46 €
935 orná pôda 57 889 175,80 €
940 orná pôda 65 047  
      282 885
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1159 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
928 ostatné plochy 5 105 13,80 €
929 ostatné plochy 28 237 76,32 €
939 ostatné plochy 15 865 42,88 €
      49 207  
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1112 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
952 trvalé trávne porasty 10 963 29,63 €
955 trvalé trávne porasty 3 943 10,66 €
      14 906  
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1033 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
1103 záhrady 1 275 3,45 €
         
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 733 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
1100 orná pôda 852 2,30 €
         
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 613 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
938 ostatné plochy 2 422 6,55 €
942 ostatné plochy 4 870 13,16 €
945 ostatné plochy 22 240 60,11 €
946 vodné plochy 11 048 29,86 €
951 vodné plochy 10 567 28,56 €
953 ostatné plochy 2 328 6,29 €
956 ostatné plochy 2 751 7,44 €
959 ostatné plochy 464 1,25 €
      56 690  
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 331 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: VEĽKÝ BLH, Katastrálne územie: Vyšný Blh
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
1736 vinice 20 285 54,82 €
1819 vinice 15 225 41,15 €
      35 510  
spoluvlastnícky podiel
4/444
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 1071 parcela registra "C"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: PADAROVCE, Katastrálne územie: Padarovce
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
1080 orná pôda 3 080 2,10 €
         
spoluvlastnícky podiel
7/3080
nehnuteľný majetok evidovaný Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálny odbor 328 parcela registra "E"  
Okres: Rimavská Sobota, Obec: TEPLÝ VRCH, Katastrálne územie: Teplý Vrch
Parcela č.  druh pozemku výmera (m2)
945 ostatné plochy 2 023 5,47 €
         
spoluvlastnícky podiel
4/444