Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. B1-8OdK/53/2018

(FO) Hesková Alena (03.03.1957)

Podzáhradná 43 , 82106 Bratislava

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
15.11.2018
Zverejnený v OV č.:
220/2018
Dlžník:
Alena Hesková IČO 03.03.1957, , Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava,
Správca:
, Gagarinova 10A, 82105 Bratislava-Ružinov,
Spisová značka súdu:
8OdK/53/2018
Spisová značka správcu:
8OdK/53/2018 S1639
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Insolvency k.s., správca dlžníka Alena Hesková, trvale bytom Podzáhradná 43, 821 06 Bratislava, dátum nar.: 03.03.1957, vyhlasuje ponukové konanie na podávanie návrhov na uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nasledovný majetok dlžníka: 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormularDetail.aspx?IdFormular=2003879

Podmienky ponukového konania: Predmetom Kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu. Všetky náklady spojené s uzavretím Kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu prevodu znáša úspešný záujemca. Záujemca je povinný do uplynutia lehoty na podávanie návrhov zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. - IBAN: SK18 0200 0000 0032 2598 8957. Prílohou písomného návrhu musí byť aj potvrdenie o zložení zálohy na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu. Neúspešným záujemcom bude záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu vrátená do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Záujemca je oprávnený podávať návrhy na uzavretie Kúpnej zmluvy na jednotlivé súpisové zložky majetku samostatne, niektoré súpisové zložky, alebo všetky súpisové zložky.

Spôsob podávania návrhov: návrhy treba doručiť správcovi na adresu Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – 8OdK/53/2018 – Neotvárať“ najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku.

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

1. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty

2. vymedzenie predmetu prevodu

3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu

4. dátum a podpis navrhovateľa

Prílohami návrhu sú:

1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba; výpis nesmie byť starší ako šesť mesiacov;

2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení.

Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do uplynutia lehoty na podávanie návrhov. Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na podávanie návrhov. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy. Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu; ak je takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.

Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.

Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku. Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie zrušiť. Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Kúpnu zmluvu v lehote určenej ním v oznámení o prijatí vybraného návrhu. Miestom uzavretia Kúpnej zmluvy je kancelária vyhlasovateľa na adrese Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava. Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese m.viskup.spravca@gmail.com alebo telefonicky na č. 0950 411 267.