(PO) D.O.D. Slovakia, s.r.o., IČO 36209783

Gemerská 585, 04951 Brzotín

Ustanovenie správcu
Dátum zverejnenia:
15.11.2018
Zverejnený v OV č.:
220/2018
Krajský súd v Košiciach
3K/103/2005, D.O.D. Slovakia, s.r.o., IČO: 36209783, Gemerská 585, 048001 Brzotín, Slovenská republika
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

                                                                                              Sp. zn.: 3K/103/2005 - 135

                                                                                                    IČS:  7005204086                              

                                                                    UZNESENIE

 

         Krajský súd v Košiciach, v konkurznej veci úpadcu:  D.O.D. Slovakia, s.r.o., Gemerská 585, Brzotín, IČO: 36 209 783, o vyhlásenie konkurzu  takto

                                                                    r o z h o d o l :

 

            Z b a v u j e   Mgr. Vladimíra Micaja, Drotárska cesta 56/5943, Bratislava-Staré mesto, funkcie správcu konkurznej podstaty.

                                         

           U s t a n o v u j e Mgr.Stanislava Praskaia, Vrátna 28, Košice do funkcie nového správcu konkurznej podstaty.

 

P o u č e n i e  : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na  Krajský súd v Košiciach.

 

V Košiciach dňa 5. novembra 2018

 

                                                                                                        JUDr. Drahomíra Brixiová

                                                                                                                  predseda senátu