Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/454/2018

(FO) Tokárová Monika (14.05.1973)

Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
16.11.2018
Zverejnený v OV č.:
221/2018
Dlžník:
Tokárová Monika IČO 14.05.1973, , Za mostom 231/12, 07617 Nižný Žipov,
Správca:
, Garbiarska 5, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/454/2018
Spisová značka správcu:
32OdK/454/2018 S1767
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Monika Tokárová, narodená:  14.05.1973, bytom: Za mostom 231/12, 076 17 Nižný Žipov, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.  o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.

Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak

a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.