Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/454/2018

(FO) Tokárová Monika (14.05.1973)

Za mostom 231/12 , 07617 Nižný Žipov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
16.11.2018
Zverejnený v OV č.:
221/2018
Dlžník:
Tokárová Monika IČO 14.05.1973, , Za mostom 231/12, 07617 Nižný Žipov,
Správca:
, Garbiarska 5, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
32OdK/454/2018
Spisová značka správcu:
32OdK/454/2018 S1767
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Monika Tokárová, narodená:  14.05.1973, bytom: Za mostom 231/12, 076 17 Nižný Žipov, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Garbiarska 5, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0903400629, e-mailom na adresu: office@spks.sk.

JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.