Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Konkurz č. 51K/312/1998

(PO) STAVEBNO-SERVISNÝ PODNIK a.s., IČO 31562922

Bánovská cesta , 01001 Žilina

Najvyšší súd 5Obo/17/2018 Sl...
Dátum zverejnenia:
26.11.2018
Zverejnený v OV č.:
227/2018
Krajský súd v Banskej Bystrici
51K/312/1998, Stavebno-servisný podnik, a.s. "v konkurze", IČO: 31562922, Bánovská cesta 6 , Žilina,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

Najvyšší súd                                                                                                          5Obo/17/2018

Slovenskej republiky                                                                                           

 

U Z N E S E N I E

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu  JUDr. Dariny Ličkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD. v konkurznej veci úpadcu : Stavebno-servisný podnik, a.s. Bánovská cesta 6, Žilina, IČO: 31 562 922, vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici sp.zn. 51K/312/1998, o odvolaní správcu konkurznej podstaty Ing. Štefana Paľa, so sídlom Valča č. 357 proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 23. júla 2018, č.k. 51K/312/1998-3870, takto

r o z h o d o l :

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici   z 23. júla 2018, č.k. 51K/312/1998-3870  p o t v r d z u j e .

 

P o u  č e n i e : Proti tomuto uzneseniu dovolanie nie je prípustné .

 

V Bratislave dňa 25. októbra 2018

 

JUDr. Darina Ličková, v.r.

predsedníčka senátu

 

JUDr. Anna Marková, v.r.

členka senátu

 

 JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., v. r.

členka senátu