Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 5OdS/5/2018

(FO) Raček Ladislav (10.10.1965)

Tatranské námestie 4582, 05801 Poprad

Súd konanie o určenie splátkového kalendára z a s t a v u ...
Dátum vydania:
14.11.2018
Dátum zverejnenia:
26.11.2018
Zverejnený v OV č.:
227/2018
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdS/5/2018
ICS:
8118201364
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Ladislav Raček , Tatranské námestie 4582/3, 05801 Poprad, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Ladislav Raček , Tatranské námestie 4582/3, 05801 Poprad, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Raček, nar. 10.10.1965, trvale bytom Tatranské námestie 4582/3, 058 01 Poprad, správcom ktorého je Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Reimanova 9, 080 01 Prešov, IČO: 47 166 142, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
Rozhodnutie:
Súd konanie o určenie splátkového kalendára z a s t a v u j e z dôvodu, že pomery dlžníka neumožňujú určiť splátkový kalendár .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. Súd zároveň poučuje dlžníka o možnosti domáhať sa oddlženia cestou konkurzu a to podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník, ktorý je fyzickou osobou. Návrh na vyhlásenie konkurzu sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý sa zverejní na webovom sídle ministerstva. Okrem všeobecných náležitostí návrhu podľa § 127 Civilného sporového poriadku návrh na vyhlásenie konkurzu obsahuje a) dlžníkov životopis spolu s opisom jeho aktuálnej životnej situácie, b) zoznam osôb spriaznených s dlžníkom, c) zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil v posledných troch rokoch, d) zoznam veriteľov, e) vyhlásenie dlžníka o platobnej neschopnosti, f) doklad nie starší ako 30 dní preukazujúci, že voči dlžníkovi sa vedie exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie. Dlžník je povinný spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu vyhlásiť, že je platobne neschopný. Pri podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu až do ustanovenia správcu, musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci. Zastúpenie sa preukazuje rozhodnutím Centra právnej pomoci podľa osobitného predpisu.
Oznam: